Sunday, 31 December 2017

வேதம் காட்டிய அறிவியல்..

வேதம் காட்டிய அறிவியல்..
(பின்வரும் பட்டியல் யாரால் தயாரிக்கப்பட்டதென தெரியவில்லை. எனக்கு வந்த இந்தப் பட்டியல் மிக உபயோகமாகக் கருதி அனுப்புகிறேன். கர்த்தருக்கே மகிமை.. சில விளக்கங்கள் தேவைப்படின், ஆங்கில வேதத்தோடு சரிபார்க்கவும்! நன்றி!)
*பைபிள் கூறும் அறிவியல் மற்றும் தீர்க்கதரிசன முன்னறிவிப்புகள்:*
*➡அறிவியல் மற்றும் அறிவுப்பெருக்கம் தானி12:4.
➡அதிவேக வாகனங்கள் நாகூம்2:4.
➡ரோபோ யோவேல்2:7.
➡மழை பெய்யும் முறையில் யோபு26:8,36:27,சங்135:7.
➡கொள்ளை நோய்  லேவி26;25,உபா28:21,சங்78:50.
➡அந்தரத்தில் தொங்கும் பூமி யோபு26:7.
➡பூமியின் வடிவம் உருண்டை  ஏசா40:22.
➡மனிதன் பூமியில் மட்டுமே வாழ முடியும்  ஒபதியா1:4, ஏசா45:18, சங்115:16, ஏசா14:13, ஆமோ9:2.
➡உறுதியான சந்திரன் சங்89:37.
➡காலக்குறிப்புக்காக சந்திரன் சங்104:19.
➡மண்ணிலிருந்து வந்தவன் மனிதன் ஆதி2:7,8,1:27.
➡நிலப்பரப்பைவிட கடல் பெரியது சங்104:25.
➡இசைபாடும் எண்ணற்ற விண்மீன்கள் யோபு38:7 எரே33:22.
➡உலகின் மையப்பகுதி ஆதி28:14,எசே38:10
➡காற்றுக்கு நிறை ஜலத்திற்கு அளவு யோபு28:25.
➡அணுக்களிள் கூட்டமைப்பே அனைத்தும் எபி11:3.
➡குடும்ப கட்டுப்பாடு உபா23:1.
➡மயக்கமருந்து ஆதி2:21.
➡கருக்கலைப்பு(இந்த வசனத்தில் ஊசி வில்லு என தீ.தரிசனமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) ஏசா13:18.
➡உயிர் ரத்தத்தில் உள்ளது லேவி17:11,எபி9:22.
➡JCBஏசா41:15.
➡நிலக்கரி(diamond) யோபு28:5.
➡மோப்ப நாய் எரே51:3.
➡உலகிலேயே ருசியில்லாத பதார்த்தம் யோபு6:6.
➡மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் எண்ணெய் கடல் வற்றிப்போகும் என்ற தீ.தரிசனம் எரே51:36.
➡பூமி 231/2டிகிரி சாய்வாக சுற்றுகிறது யோபு12;15.
➡கடலுக்குள் மலைகள் யோனா2:5,6.
➡விரிவடையும் வானம் யோபு9:8, ஏசா42:5, எரே51:15.
➡சூறாவளி காற்று பிரசங்கி1:6.
➡AC நியா3:20, எரே36:22.
➡பூமியில் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் பொதுவாக 38Y குரோமோசோம்கள் உள்ளது அப்17:26 (1995ஆம் ஆண்டு Edwin happil என்ற அறிஞர் இதை கண்டுபிடித்தார்).
➡register office ஏசா32:44.
➡ஈய எழுத்துக்கள் யோபு19:24.
➡மகிழ்ச்சி மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் ஹார்மோன்களை கட்டுப்படுத்துகிறது நீதி17:22 (மாற்கு14:34).
➡ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் மாம்சத்தின் மூலக்கூறு வெவ்வேறு 1கொரி15:39-41.
➡உலக சரித்திரத்தின் ஒரேயொரு நீண்ட நாள் மற்றும் அதன் கணக்கு சரிகட்டப்பட்டது யோசு10:13,14 2இரா20:11.
➡பிற பறவைகள் மிருகங்களின் இயல்புகள் யோபு39. நீதி30:24-28, எரே8.
➡கடைசி காலம் 2தீமோ3ம் அதிகாரம்.
➡அந்தி கிறிஸ்து 2தெச2, வெளி17:11-13.
➡சமாதானமின்மை எரே6:14, 30:5, எசேக்13:10, 1தெச5:3.
➡உணவு மற்றும் தண்ணீர் பஞ்சம் மற்றும் தண்ணீரை பணத்தைக் கொண்டு வாங்கும் நிலை எசேக்4:17, புல5:4.
கட்டுக்கதைக்கும் பொய்க்கும் செவிசாய்க்கும் காலம் ஏசா30:10, 2தீமோ4:3,4.
➡ஓரிணச்சேர்க்கை ரோமர்1:26-28.
➡சுணாமி லூக்21:25, ஏசா51:15, எரே31:35.
➡பெருவெள்ளமாக மக்களை அடித்து கொண்டு போகும் மழை எசேக்38:22.
➡இரத்தம் அக்கினி புகை அடையாளம்  யோவேல்2:30.
➡பண ஆசை அதிகரிக்கும் 2தீமோ3:2.
➡பரியாசக்காரர்கள் அதிகரிப்பார்கள் 2பேது3:3,4, யூதா8.
➡பாலுறவு குற்றங்கள் வெளி9:21.
➡துர்உபதேசம் 1தீமோ4:1-3.
சூரிய வெப்பம் அதிகரிக்கும் வெளி16:8,9.
➡அணுகுண்டுகளால் எற்படும் நாசங்கள் சக14:12.
➡உலகை இணைக்கும் தொலைதொடர்பு சாதனங்கள் வெளி11:9.
➡கள்ளப்போதகர்கள் 2பேது2:1,2.
➡அதிகரிக்கும்
போர்கள் பஞ்சங்கள் கொள்ளை நோய்கள் பூமி அதிர்ச்சிகள் மத்24:6-8.
➡வானத்தில் பற்பல அடையாளங்கள் லூக்21:11.
➡உலகளாவிய போர்கள் யோவேல்3:9, மத்24:7, வெளி16:14.
➡ஆனாலும் பொய்யான சமாதானம் எரே6:14, எசேக்13:10, 1தெச5:3.
➡பலர் தங்களை கடவுளின் அவதாரம் என்பார்கள் மத்24:5, லூக்21:8. இன்னும் பல உள்ளது சகோதரர்களே.
வேதாகமம் ஒரு அறிவியல் புத்தகம் அல்ல.. ஆனால், அது அறிவியலின் அடித்தளம். இன்றுவரை நிறைவேறும் தீர்க்கதரிசன நூல்! கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படச்சொல்லும் ஆசிரியர்! உலகமே அழிந்தாலும் வேதவார்த்தை அழியாது. நாமும் அழியாது, பெருவாழ்வு வாழ, வேதவார்த்தைக்கே கீழ்ப்படிதல் அவசியம்! ஆமென்!
whatsapp...

No comments:

Post a Comment