Sunday, 31 December 2017

*சேரக்கூடாது யாருடன் ?​*

*சேரக்கூடாது யாருடன் ?​*
*1) அலப்புகிற வாயனோடு - நீதி 20-19*
*2) மதுபான பிரியரரோடு - நீதி 23-20*
*3) பெருந்திண்டி காரரோடு - நீதி 23-20*
*4) விபசாரக்காரரோடு - 1 கொரி 5-11*
*5) பொருளாசை காரரோடு - 1 கொரி 5-11*
*6) விக்ரக ஆராதனை காரரோடு - 1கொரி 5-11*
*7) உதாசினரோடு - 1 கொரி 5-11*
*கொள்ளைகாரன் உடன் - 1 கொரி5-11*
*9) வஞ்சகரோடு - சங் 26-4*
*10) வசனத்துக்கு கீழ்படியாதவர்கள் உடன் - 1 தீமோ 3-4*
*11) கலககாரரோடு - நீதி 24-21*
WhatsApp....

No comments:

Post a Comment